Email: muy.pha.mp@gmail.com
Sơ đồ chỉ đường

CẮT MÓNG TAY

CẮT MÓNG TAY KITTY

Giá : 35,000VNĐ

Cắt móng tay kitty - 20

Giá : 25,000VNĐ

Cắt móng tay stitch - 20

Giá : 25,000VNĐ

Cắt móng tay doraemon - 20

Giá : 25,000VNĐ

CẮT MÓNG TÂY GẤU BROWN LINE - CẮT MÓNG TAY THỎ CONY LINE - CẮT MÓNG TAY VỊT SALLY LINE

Giá : 30,000VNĐ

CẮT MÓNG TAY DOREMON - CẮT MÓNG TAY STITCH

Giá : 35,000VNĐ

cắt móng tay doremon - cắt móng tay sticth

Giá : 47,000VNĐ

CẮT MÓNG TAY DOREMON - CẮT MÓNG TAY GẤU BROWN LINE

Giá : 35,000VNĐ